PRVA LINIJA ODBRANE: PERIMETARSKA ZAŠTITA KAO IMPERATIV!

Efikasna perimetarska zaštita treba da bude sastavni element bezbednosne strategije za svako poslovanje jer predstavlja prvu liniju odbrane od neovlašćenih i neželjenih upada na posed.

593
- Sponzor članka -hikvision srbija

Efikasna perimetarska zaštita treba da bude sastavni element bezbednosne strategije za svako poslovanje jer predstavlja prvu liniju odbrane od neovlašćenih i neželjenih upada na posed.

U daljem tekstu, navešćemo ključne razloge koje bi preduzeća trebala imati na umu prilikom zaštite spoljnih perimetara u njihovom vlasništvu.

Kada je reč o pružanju efikasne zaštite od uljeza, nesumnjivo je da je od ključnog značaja  dobra organizacija i identifikacija kritičnih tačaka spoljnih perimetara.

Bez obzira da li je dotična lokacija važan deo kritične nacionalne infrastrukture – kao što je transportno čvorište ili elektrana – ili neka druga  lokacija u privatnom sektoru, poput skladišta, neophodno je da se primene integrisane i robusne mere bezbednosti .

Mnoge organizacije pokrivaju različita geografska područja i velike površine, te mogu imati nekoliko zasebnih objekata/poslovnih jedinica ili elemenata, što uglavnom povlači  da su njihovi obodi razruđeni i kompleksni. U tom slučaju je neophodna širokopojasna zaštita sa neprekidnim nadzorom koja zahteva efikasnu strategiju bezbednosti koja besprekorno kombinuje različite sisteme i tehnologije, omogućavajući preduzećima da blagovremeno i efikasno identifikuju i reše potencijalne pretnje.

Kombinacija fizičko-tehničkog obezbeđenja, raspoređivanja obučenog osoblja u kombinaciji sa mehaničkim barijerama često je najefikasniji metod integracije bezbednosti, pri čemu se formira nekoliko nivoa odbrane, kako bi zaštita kompletne lokacije, samog preduzeća i spoljnih perimetara bila kompaktna i komplementarna. Naravno, od vrste delatnosti, veličine objekta,  pozicioniranosti preduzeća u odnosu na eksterne objekte, lokacije, u odnosu na gustinu naseljenosti, razvijenost saobraćajnica kao i druge eksterne faktore zavisi i vrsta obezbeđenja objekta, frekventnost izvršenja krvičnih dela koja su rizik za organizaciju i drugo.

integracija sistema obezbeđenja

Višeslojna – “prsten“ zaštita

Takozvani pristup „prstena“ često se preporučuje za osetljiva područja ili ona koja pokrivaju veliko geografsko područje kompanije. Ovaj pristup uključuje strateški pozicionirano najugroženije područje u jezgru slojevitog odbrambenog sistema, pri čemu se koristi nekoliko nivoa zaštite počev od oboda lokacije pa sve do pojedinačne zaštite zgrade ili obezbeđenja glavne imovine u unutrašnjosti objekta  kako bi se odvratili uljezi. Spoljni obodni sloj predstavlja ključnu polaznu tačku u pogledu fizičke zaštite u kombinaciji sa elektronskim i / ili security (fizičkim) patrolama. Takođe se mogu koristiti patrole sa psima. Ovaj pristup se često primenjuje na velikim, prostranim lokacijama sa zgradama i elementima između kojih postoji veliko rastojanje, uključujući luke i aerodrome.

Fizičko obezbeđenje

Kao prva linija odbrane, angažovanje fizičkog obezbeđenja predstavlja automatsko odvraćanje, jer potencijalne uljeze navode na premišljanje ili odustajanje od upada u štićeno područje. Ne samo da predstavljaju preventivu nego se vrši „zdravo“ koordiniranje fluktuacije posetilaca, kroz željene ulazne i izlazne tačke. Kapije, pregrade, vrata i ograde su očigledni izbori za zaštitu perimetra, ali treba obratiti pažnju na neke ključne momente prilikom njihovog postavljanja, kao i na kritične tačke koje će biti u vidnom polju službenika obezbeđenja spremnog za “instant“ reakcije.

Sigurnosne brave, vrata, ograde i kapije

Prvo, vrata treba da budu opremljena visokokvalitetnim cilindričnim bravama ili ugradnim bravama sa pet poluga i treba da budu u skladu sa standardom PAS24-1.  Prostori koji se lako ne mogu obezbediti takvim vratima, jer je namena objekta takva,  te se ne mogu zaključati (aerodromi, luke, metro, tržni centri)  koji imaju ulazna rotirajuća vrata – treba da budu prekrivena mehaničkom zaštitom, ili da te kritične tačke budu pokrivene fizičko-tehničkom zaštitiom ukoliko je funkcija objekta takva da je otvoren 24h.

Slično tome, sigurnosne ograde i kapije treba da budu značajne i dobro održavane sa bravama dobrog kvaliteta. Takođe bi bilo preporučljivo razmisliti o postavljanju rampi na ulaze parking prostra kako bi se sprečio neovlašćen pristup vozila lokaciji.

“Na oku“ velikog brata

Nesumnjivo, CCTV i dalje igra važnu ulogu nad kritičnim obodnim područjima, delujući i kao odvraćajući faktor i kao aktivna mera za ranu intervenciju. U novije vreme raste potražnja za CCTV visoke rezolucije (HD), koja je od velikog značaja, jer ovakvim sistemom nastaje potencijal za pružanje mnogo većeg nivoa nadzora u kritičnim ili rizičnim oblastima, kao što su ulazi i izlazi na lokaciji, a takođe može da pruži detaljne snimke koji se tretiraju kao dokaz prilikom izvršenja krivičnih dela, u rasvetljavanju slučajeva i prilikom donošenja sudskih presuda.

Termovizijske kamere i detektori

Dalje, da bi se područje bolje zaštitilo, postavljanje termovizijskih kamera duž linije ograde može biti efikasna metoda uočavanja neželjenih poseta tokom noćnih časova. CCTV koji se aktivira detektorom takođe se može pokazati korisnim u pružanju 24-časovnih upozorenja rukovodiocima lokacija odgovornim za velike lokacije, omogućavajući efikasno raspoređivanje ljudstva na terenu kada se generiše upozorenje.

Kontrola pristupa

Kontrola pristupa pruža mogućnost kontrole, nadgledanja i ograničavanja kretanja ljudi, imovine ili vozila u, van i oko područja.

Iako se tradicionalno sastoji od elemenata kao što su ključevi, šifre, kartice, najnoviji razvoj tehnologije kontrole pristupa uključuje upotrebu biometrije – jedinstvenih fizičkih karakteristika pojedinaca, kao što su otisci prstiju ili prepoznavanje irisa – kako bi se potvrdio identitet pojedinaca koji žele da dobiju pristup na ograničeno područje. Kako se bezbednosni rizik povećava, ovi identifikacioni faktori treba da se koriste u kombinaciji za potvrdu identiteta korisnika: žeton (nešto što imate), PIN (nešto što znate) i biometrija (nešto što jeste).

Koje su to prednosti AKTIVNE PERIMETARSKE zaštite?

Da bi unutrašnja zaštita mogla da ima svoju funkcionalnu primenu i odigra ulogu u momentu koji je ključan, neophodno je da postoji perimetarska, odnosno zaštita spoljnih površina i oboda u vlasništvu kompanije.

Postojanje alarma je odlično, ali alarm se aktivira „nakon događaja“. Alarm se aktivira ulazom u objekat, a tada je već kasno. Zašto uopšte mora doći do takve situacije??

Potencijalni učinilac ima dovoljno mogućnosti da planira pljačku ili napad izviđanjem, opservacijom  poslovnog objekta izvana, a da nije otkriven, pri čemu je takva, neposredna blizina prekršioca zgradi veliki rizik za sabotiranje alarmnih sistema, što prouzrokuje dodatnu štetu.

Uređaji kojima se realizuje unutrašnja bezbednost u okviru objekta ne štite spoljašnjost poslovne zgrade, niti bilo kakve predmete, imovinu ili mehanizaciju koja je smeštena van zone alarma. Alarmni sistem za uljeze nije glavno sredstvo za odvraćanje organizovanog pojedinca ili grupe koji su odlučili da pristupe imovini.

Koristeći tradicionalne unutrašnje alarme za provalnike, vlasnik kompanije oslanja se na zidove imanja da bi delovao kao prva linija odbrane, a zapravo bi to trebala biti zadnja linija odbrane. Spoljna ograda je pogodna za identifikaciju vrednosti imovine, sem ako ograda nije aktivna.

Da bi ograda imala svoju funkciju – zaštitu od neovlašćenog ulaza, takva zaštita na obodu mora biti aktivna, a ne pasivna. Pasivno obezbeđenje perimetra (npr. Linija ograde) može odložiti prolazniku pristup ulazu u imanje, ali ukoliko to nije potkrepljeno aktivacijom alarma na orgadi, nema načina da vlasnik imovine sazna da je ograda probijena. Ovo omogućava prekršiocu dovoljno vremena za demontažu pasivne kapije ili ograde. Sad, zamislite da li je ta ograda  “alarmirana“. Čim prekršilac počne da ugrožava ogradu, odnosno da prelazi preko nje ili da je demontira, obaveštava se vlasnik imovine i nadležne službe.

Postoji nekoliko vrsta aktivnih kategorija proizvoda za zaštitu spoljnih perimetara na ogradi:

 • Mikrotalasni senzori
 • Električno nadgledane ograde
 • Mikrotalasni senzori
 • Fotoelektrične grede
 • Spoljni PIR-ovi
 • Laserski senzori
 • Senzori za otkrivanje optičkih vlakana
 • Senzori vibracija
 • Seizmički senzori
 • Radarski senzori
 • CCTV sistem

Obodni bezbednosni sistem dizajniran za kancelarijski blok možda neće biti toliko složen kao sistem dizajniran da zaštiti složene i vredne proizvodne pogone, data centre i slično. Međutim, da bi bili efikasni i pružili istinsku zaštitu, kao što smo i pomenuli, neophodna je slojevita i kombinovana zaštita. Dakle nikako se ne treba oslanjati samo na domen tehničke, fizičke ili mehaničke zaštite, več napraviti živu- aktivnu odbranu kombinovanjem svih pomenutih modela zaštite

Bezbedan pristup

Opseg tehnologije je sam po sebi impresivan, a s obzirom na to da su ekološke, zakonske obaveze i uštede troškova najvažniji na dnevnom redu većine organizacija, efikasno korišćenje sistema kontrole pristupa može ponuditi vitalna smanjenja istih. Mere kontrole pristupa mogu se integrisati sa drugim sistemima – uključujući upravljanje energijom – kako bi se obezbedile šire poslovne koristi, kao što je kontrola upotrebe grejanja i osvetljenja u zavisnosti od smeštaja ljudi u zgradi.

Uzimajući opšti pregled prirode zaštite perimetra, jasno je uočiti da integrisanje mera fizičke bezbednosti sa elektronskim sistemima pruža rano upozorenje i brz odgovor na potencijalne kršenja, posebno za lokacije koje nemaju resurse i radnu snagu kako bi se obezebdilo  24 časovno nadgledanje Specijalisti za bezbednost mogu pružiti stručne savete o primeni niza bezbednosnih mera koje odgovaraju individualnim poslovnim potrebama i za suzbijanje niza rizika sa kojima se suočavaju preduzeća koja posluju u različitim poslovnim sektorima.

Upotreba sistema tehničke zaštite u preduzeću mora biti predviđena Procenom rizika u zaštiti lica imovine i poslovanja, što je Zakonska obaveza svih korisnika. Sa druge strane, treba imati u vidu i prikupljanje podataka putem sistema video nadzora, biometrijskih uređaja, i svih tehničkih uređaja kojima se vrši prukupljanje, obrada i čuvanje podataka zaposlenih, klijenata ili trećih lica, te je od krucijalnog značaja zakonsko usaglašavanje u domenu zaštite ličnih podataka koja donosi brojne benefite:

 • ostvaruje bezbednost korisnika usluga, zaposlenih
 • nije u prekršaju i ne postoji rizik od kazni
 • ostvaruje bezbednost same kompanije koja je legalnom instalacijom i upotrebom istih obezbedila imovinu, poslovanje
 • imidž – jer poštuje i štiti privatnost fizičkih lica
5/5 - (2 votes)
Prethodni članakAndroid korisnici su izloženi hakerskim napadima! Uradite sledeće i zaštitite vaš uređaj!
Sledeći članakNa meti hakerskih napada značajne državne infrastrukture, “smart“ uređaji, pejsmejkeri i drugi medicinski uređaji