KO MOŽE, A KO NE? Vrste i uslovi za izdavanje licenci u oblasti privatnog obezbeđenja

Ukoliko ste čvrsto rešili da se bavite poslovima u domenu privatnog obezbeđenja, onda neizostavno treba da imate na umu da je licenca zakonski uslov i potvrda vašeg znanja i kvaliteta.

25063
ko-moze-a-ko-ne-vrste-i-uslovi-za-izdavanje-licenci-u-oblasti-privatnog-obezbedjenja
- Sponzor članka -hikvision srbija

Privatno obezbeđenje, u smislu zakona o privatnom obezbeđenju, obuhvata pružanje usluga, odnosno vršenje poslova zaštite lica, imovine i poslovanja fizičkom i tehničkom zaštitom kada ti poslovi nisu u isključivoj nadležnosti državnih organa, kao i poslove transporta novca, vrednosnih i drugih pošiljki, održavanja reda na javnim skupovima, sportskim priredbama i drugim mestima okupljanja građana (redarska služba), koje vrše pravna lica i preduzetnici registrovana za tu delatnost, kao i pravna lica i preduzetnici koji su obrazovali unutrašnji oblik organizovanja obezbeđenja za sopstvene potrebe.

Treba naglasiti da pružaoci usluga privatnog obezbeđenja ne vrše istovetne policijske ili druge poslove bezbednosti koje vrše organi državne uprave.

Pravna lica i preduzetnici u oblasti privatnog obezbeđenja ne mogu vršiti poslove i primenu  operativno-tehničkih sredstava i metoda koje su u isključivoj nadležnosti državnih organa, već onako kako je propisano posebnom zakonskom regulativom – Zakonom o privatnom obezbeđenju i Pravilnik o načinu vršenja poslova tehničke zaštite i korišćenja tehničkih sredstava.

Koje su to licence u oblasti privatnog obezbeđenja?

Ukoliko ste čvrsto rešili da se bavite poslovima u domenu privatnog obezbeđenja, onda neizostavno treba da imate na umu da je licenca zakonski uslov i potvrda vašeg znanja i kvaliteta. Biti u ovoj branši je često Sizifov posao, a parče papira bez odgovarajućeg znanja, iskustva, aspiracija i svesti o značaju i strategiji razvoja bezbednosne branše, neće vam puno pomoći.

Da li baš mora licenca?

Treba naglasiti da je Zakon predvideo dve vrste licenci: za pravna lica i preduzetnike i za fizička lica. To znači da su obligatornog karaktera i da privredno društvo i fizičko lice ne mogu pružati usluge privatnog obezbeđenja bez licence. Članom 78 zakona su propisane visoke kazne za pravno lice u rasponu  500.000 do 2.000.000 ako:

  • vrši delatnost privatnog obezbeđenja bez licence
  • za vršenje poslova privatnog obezbeđenja angažuje pravno lice, preduzetnika ili fizičko lice bez licence za vršenje poslova privatnog obezbeđenja
  • za poslove redarske službe angažuje fizička lica bez licence za vršenje poslova redarske službe

Fizičko lice kazniće se novčanom kaznom od 10.000 do 80.000 dinara ako samostalno pruža usluge privatnog obezbeđenja pravnom ili fizičkom licu, a nije zaposlen niti po ugovoru angažovan u pravnom licu ili kod preduzetnika za privatno obezbeđenje niti je registrovan kao preduzetnik (član 78/ 20. stav 1);

Priroda posla u ovoj branši određuje i vrstu licence. Pa da vidimo šta kaže naš Zakon o privatnom obezbeđenju, koje su to vrste licenci zastupljene u ovoj branši i ko može da se sertifikuje.

Shodno članu 11. Zakona o privatnom obezbeđenju za vršenje poslova privatnog obezbeđenja fizičkom licu Ministarstvo može izdati:

1) Licencu za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja;

2) Licencu za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite:

(1) Licencu za vršenje osnovnih poslova službenika obezbeđenja – bez oružja;

(2) Licencu za vršenje specijalističkih poslova službenika obezbeđenja – sa oružjem;

3) Licencu za vršenje poslova tehničke zaštite:

(1) Licencu za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite,

(2) Licencu za vršenje poslova projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite,

(3) Licencu za vršenje poslova montaže, puštanja u rad, održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika.

Zašto je baš licenca za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja prva na listi?

Licenca za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja uz prethodno obrazovanje, obuku, znanje i iskustvo, omogućava izradu sveobuhvatnog kompleksnog sistemskog akta  – PROCENE RIZIKA, koja je krucijalni i bazični dokument u izgradnji sistema obezbeđenja. Obavljanje drugih poslova za koje su potrebne gore navedene licence u velikoj meri zavise od ovog akta. Budući da su poslovi međusobno povezani, izgradnja sistema obezbeđenja zahteva saradnju različitih nosilaca licenci i multidisciplinarni pristup.

Koje uslove treba da ispunim za licencu?

Za svaku licencu postoje opšti i posebni uslovi usklađeni sa vrstom obrazovanja i aktivnostima koje se obavljaju.

U skladu sa članom 12 ZPO, Licenca za vršenje poslova privatnog obezbeđenja može se izdati fizičkom licu koje ispunjava opšte uslove za dobijanje svake od utvrđenih vrsta licence, odnosno koje:

1) je državljanin Republike Srbije;

2) ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije;

3) je punoletno;

4) ima najmanje srednje obrazovanje;

5) nema bezbednosnih smetnji;

6) je psihofizički sposobno za vršenje ovih poslova, što dokazuje lekarskim uverenjem ili izveštajem nadležne zdravstvene ustanove ili uverenjem da je zdravstveno sposobno za držanje i nošenje oružja ako poslove obavlja sa oružjem, ne starije od 60 dana u momentu podnošenja zahteva;

7) je obučeno za rukovanje vatrenim oružjem, odnosno ako je odslužilo vojni rok sa oružjem, ako poslove vrši sa oružjem;

8) je savladalo obuku u skladu sa ovim zakonom;

9) ima položen stručni ispit u Ministarstvu.

Koji su to posebni uslovi?

Uslov koji treba da ispuni fizičko lice da bi dobilo Licencu za vršenje poslova tehničke zaštite, odnosno Licencu za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite ili Licencu za vršenje poslova projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite ili Licencu za vršenje poslova montaže, puštanja u rad, održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika – jeste da ima stečeno najmanje srednje obrazovanje tehničke struke.

Licu koje ima odgovarajući stepen i vrstu stručnog obrazovanja i najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima ovlašćenog policijskog službenika, bezbednosno-obaveštajnim poslovima, poslovima profesionalnog pripadnika Vojske Srbije, poslovima pravosudne straže i poslovima izvršenja krivičnih sankcija, i licu koje ima srednje obrazovanje za obrazovni profil tehničar obezbeđenja ili tehničar bezbednosti kao i licu koje ima visoko obrazovanje na studijama prvog stepena iz oblasti bezbednosti, izdaje se licenca ako ispunjava uslove iz stava gore navedene uslove od 1 -7 i 9,  shodno članu 12.

Da li i redari treba da imaju licencu?

Kako se navodi u članu 11. pomenutog zakona, za vršenje poslova redarske službe takođe je obavezna licenca koju fizičkom licu izdaje Ministarstvo na period od 5 godina, koja se po isteku vremena obnavlja.

Licenca za vršenje poslova redarske službe može se izdati fizičkom licu koje je punoletni državljanin Republike Srbije i nema bezbednosnih smetnji; koje je savladalo odgovarajuće obuke i prošlo lekarske provere psihofizičke sposobnosti za vršenje ovih poslova (uključujući i držanje i nošenje oružja) što dokazuje lekarskim uverenjem  koje ne sme biti starije od 60 dana u momentu podnošenja zahteva;

Poslove redarske službe može obavljati lice sa najmanje srednjom stručnom spremom što se i navodi pod stavkom 4. ovog člana koje punoletni državljanin RS, koje nema bezbednosne smetnje i koje ima dokaz o  psiho-fizičkoj sposobnosti bez položenog stručnog ispita za redara.

Postupak i način polaganja stručnog ispita za redare i izdavanja licence definisani su odredbama ovog zakona kojima se uređuje polaganje stručnog ispita i izdavanje licence privatnog obezbeđenja fizičkom licu.

Ko ne može da aplicira za rad u sektoru privatnog obezbeđenja?

Lice može ispunjavati sve navedene zahteve, od obrazovanja, iskustva, psihofizičke sposobnosti, no, ako nedostaje samo jedan uslov sve pada u vodu. Od ključnog začaja je bezbednosna provera i dokaz da ne postoje bezbednosne smetnje za obavljanje poslova u ovoj branši. Evo ko prema Zakonu ne može da se bavi privatnim obezbeđenjem (član 12):

1) ako je lice pravnosnažno osuđeno na kaznu zatvora ili se protiv njega vodi postupak za krivična dela: protiv života i tela, protiv sloboda i prava čoveka i građanina, protiv polne slobode, protiv braka i porodice, protiv imovine, protiv zdravlja ljudi, protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine, protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije, protiv državnih organa, protiv javnog reda i mira, protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, odnosno ako mu je pravnosnažnom odlukom izrečena mera bezbednosti: zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti, obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi, obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi, obavezno lečenje narkomana ili alkoholičara, za vreme na koje je mera izrečena;

2) ako je lice pravnosnažno kažnjavano u poslednje četiri godine za prekršaje iz oblasti javnog reda i mira za koje je propisana kazna zatvora i prekršaje propisane zakonom kojim se uređuje oružje i municija, odnosno ako mu je pravnosnažnom odlukom izrečena zaštitna mera: zabrana vršenja određenih delatnosti ili zabrana odgovornom licu da vrši određene poslove, obavezno lečenje zavisnika od alkohola i psihoaktivnih supstanci i obavezno psihijatrijsko lečenje za vreme na koje je mera izrečena;

3) ako je na osnovu bezbednosno-operativne provere u mestu prebivališta, boravišta ili mestu rada utvrđeno da lice, svojim ponašanjem, navikama i sklonostima ukazuje da će predstavljati opasnost za sebe ili druge i javni red i mir.

Licence za pravna lica i preduzetnike

Da bi fizičko lice sa licencom moglo da vrši  poslove u domenu privatnog obezbeđenja, neophodno je da postoji registrovana specijalizovana firma sa odgovarajućom licencom. Shodno Zakonu o privatnom obezbeđenju, Ministarstvo može izdati pravnom licu i preduzetniku za vršenje poslova privatnog obezbeđenja sledeće licence:

1) Licencu za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja;

2) Licencu za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana;

3) Licencu za vršenje poslova obezbeđenja transporta i prenosa novca i vrednosnih pošiljki;

4) Licencu za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite;

5) Licencu za vršenje poslova projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite;

6) Licencu za vršenje poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika.

7) Licencu za vršenje poslova samozaštitne delatnosti;

8) Licencu za vršenje poslova obezbeđenja transporta i prenosa novca i vrednosnih pošiljki u obavljanju samozaštitne delatnosti.

Pod kojim uslovima se izdaje licenca pravnom licu ili preduzetniku?

Kriterijumi za izdavanje licenci definisani su članom 10 Zakona o privatnom obezbeđenju koji glasi:

Licence za vršenje poslova privatnog obezbeđenja mogu se izdati pravnom licu, odnosno preduzetniku koji ispunjava opšte uslove za dobijanje svake od utvrđenih vrsta licenci, odnosno koji:

1) su upisani u registar privrednih subjekata u Republici Srbiji, sa šifrom delatnosti privatnog obezbeđenja i usluge sistema obezbeđenja;

2) imaju akt o sistematizaciji radnih mesta, sa opisom poslova i ovlašćenjima zaposlenih za svako radno mesto;

3) imaju akt koji bliže propisuje izgled uniforme koju nose službenici obezbeđenja i izgled znaka;

4) imaju odgovorno lice koje poseduje licencu za vršenje poslova privatnog obezbeđenja, koja se izdaje fizičkom licu;

5) poseduju poslovni prostor;

6) poseduju poseban prostor za smeštaj oružja i municije, u skladu sa propisima o uslovima za smeštaj i čuvanje oružja i zaštitu od požara, ako poslove privatnog obezbeđenja obavlja sa oružjem;

7) imaju sopstveni ili ugovoreni Kontrolni centar ako pružaju usluge fizičko-tehničke zaštite ili obezbeđenja transporta i prenosa novca i vrednosnih pošiljki.

Posebni uslovi koje treba da ispuni pravno lice, odnosno preduzetnik da bi dobili:

1) Licencu za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja – jesu da imaju najmanje jednog zaposlenog službenika obezbeđenja sa Licencom za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja;

2) Licencu za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite bez oružja i Licencu za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite sa oružjem – jesu da imaju najmanje 10 zaposlenih službenika obezbeđenja sa Licencom za vršenje osnovnih poslova službenika obezbeđenja – bez oružja ili Licencom za vršenje specijalističkih poslova službenika obezbeđenja – sa oružjem;

3) Licencu za vršenje poslova obezbeđenja, transporta i prenosa novca i vrednosnih pošiljki – jesu da imaju najmanje 10 zaposlenih službenika obezbeđenja sa Licencom za vršenje specijalističkih poslova službenika obezbeđenja – sa oružjem i da poseduju tehnička sredstva za transport i prenos novca i vrednosnih pošiljki u skladu sa čl. 36. i 38. ovog zakona;

4) Licencu za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite – jesu da imaju najmanje jednog zaposlenog sa srednjim obrazovanjem tehničke struke, sa Licencom za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite;

5) Licencu za vršenje poslova projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite – jesu da imaju najmanje jednog zaposlenog sa višim obrazovanjem stečenim po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“, broj 76/05) ili visokim obrazovanjem na studijama prvog stepena u polju tehničko-tehnoloških nauka, sa Licencom za vršenje poslova projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite;

6) Licencu za vršenje poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika – jesu da imaju najmanje jednog zaposlenog sa srednjim obrazovanjem tehničke struke i sa Licencom za vršenje poslova montaže, puštanja u rad, održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika.

Izuzetno, preduzetnik ne mora da ispunjava posebne uslove za izdavanje licence iz stava 2. tač. 1), 4), 5) i 6) ovog člana u pogledu broja zaposlenih, ako poseduje odgovarajuću licencu koja se izdaje fizičkom licu.

Koliko dugo važi licenca i da li se ponovo polaže ispit?

Zakonom je predviđeno da se licence za obavljanje poslova privatnog obezbeđenja izdaju na period od 5 godina i za fizička i za pravna lica i preduzetnike, ukoliko se ne propiše drugačije. Po isteku perioda važenja i prema uslovima i postupku koji se navodi u zakonskoj regulativi, nosilac produžava licencu na još 5 godina pod uslovom da nije bilo smetnji koje bi uticale na obnovu sertifikata. Obnova ne zahteva ponovno polaganje stručnog ispita.

4.9/5 - (8 votes)
AUTORDijana Pavlović
Prethodni članakGAP Analiza – Prvi korak u GDPR usklađivanju
Sledeći članakTruth – Challenge: Risk assessment and most commonly identified problems in companies