ZABORAVITE NA PROLAZAK KROZ CRVENO: Novi softver MUP-a od danas snima prekršaje na semaforima!

Kamere koje su postavljene ispred raskrsnica detektovaće vozila koja prođu semafor na znak crvenog svetla i automatski beležiti prekršaj putem video-snimka. Novčana kazna od 20.000 do 30.000 dinara ili zatvor u trajanju od 30 dana.

694
zaboravite-na-prolazak-kroz-crveno-novi-softver-mup-a-od-danas-snima-prekrsaje-na-semaforima
- Sponzor članka -hikvision srbija

Saobraćajna policija će od danas, 10. februara, početi sankcionisanje vozača koji prođu vozilom na crveno svetlo semafora ispred raskrsnice ili obeleženog pešačkog prelaza, a na osnovu snimaka zabeleženih kamerama sistema video-nadzora grada Beograda, saopšteno je iz MUP-a.

Kako se navodi, kamere koje su postavljene ispred raskrsnica ili pešačkih prelaza na kojima je saobraćaj regulisan semaforima, pomoću odgovarajućeg softvera detektovaće vozila koja prođu semafor na znak crvenog svetla i automatski beležiti video-snimak učinjenog prekršaja.

 Vlasniku, odnosno korisniku takvog vozila biće upućen poziv da u roku od osam dana dostavi potpune i tačne podatke o identitetu lica koje je učinilo prekršaj. Ukoliko vozilom u trenutku činjenja prekršaja nije upravljao vlasnik, vlasnik vozila je dužan da dostavi pisanu izjavu overenu od strane nadležnog organa na osnovu koje se na nesporan način može utvrditi koje lice je upravljalo vozilom u vreme činjenja prekršaja – , ističu iz MUP-a.

U saopštenju se podseća da je za prolazak vozila na crveno svetlo semafora, odnosno za nezaustavljanje vozila ispred pešačkog prelaza koji je regulisan semaforima, Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima propisana novčana kazna u rasponu od 20.000 do 40.000 dinara ili kazna zatvora u trajanju do 30 dana, šest kaznenih poena i zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od najmanje tri meseca.

zaboravite-na-prolazak-kroz-crveno-novi-softver-mup-a-od-danas-snima-prekrsaje-na-semaforimaPre­ma do­stup­nim po­da­ci­ma od sre­di­ne pro­šle go­di­ne, Mi­ni­star­stvo unu­tra­šnjih po­slo­va, po­sta­vi­lo je 633 ka­me­re na 262 lo­ka­ci­je u Be­o­gra­du. Od tog bro­ja 357 je fik­snih i 149 po­kret­nih ka­me­ra, kao i 127 „sa­o­bra­ćaj­nih” ko­je su po­ve­za­ne na soft­ver ko­ji auto­mat­ski pre­po­zna­je re­gi­star­ske ta­bli­ce. Ove ka­me­re in­sta­li­ra­ne su u svih de­set cen­tral­nih be­o­grad­skih op­šti­na, a naj­vi­še ih je na No­vom Be­o­gra­du (63).

One pre­po­zna­ju ši­rok spek­tar sa­o­bra­ćaj­nih pre­kr­ša­ja – pre­ko­ra­če­nje do­zvo­lje­ne br­zi­ne, pro­la­zak kroz cr­ve­no sve­tlo, kre­ta­nje u su­prot­nom sme­ru, kre­ta­nje žu­tom tra­kom, za­u­sta­vlja­nje na ne­do­zvo­lje­nom me­stu, da li je vo­zi­lo re­gi­stro­va­no… Nji­ho­va pred­nost je u to­me što po auto­ma­ti­zmu pre­po­zna­ju na­ve­de­ne pre­kr­ša­je, bez po­tre­be da po­li­cij­ski slu­žbe­nik kon­tro­li­še mo­ni­to­re.

Na­kon što ka­me­ra sni­mi pre­kr­šaj, po­li­cij­ski slu­žbe­ni­ci ob­ra­đu­ju fo­to-za­pi­se i po re­gi­stra­ci­ji utvr­đu­ju vla­sni­ke vo­zi­la. Fo­to-za­pis pre­kr­ša­ja, za­jed­no sa pre­kr­šaj­nim na­lo­gom se po­tom ša­lje na kuć­nu adre­su vla­sni­ka vo­zi­la.

Povezane teme:

“Veliki brat“ na putu: ŠTA SNIMAJU SAOBRAĆAJNE KAMERE U BEOGRADU?

5/5 - (1 vote)
AUTORPolitika
IZVORTelegraf
Prethodni članakBIOMETRIJSKI VIDEO NADZOR NA JAVNIM MESTIMA: ZA ILI PROTIV?
Sledeći članakZdravstveni podaci na izvolte: Da li aplikacija “Moj Doktor“ ugrožava privatnost građana?