Sistem obezbeđenja benzinskih stanica

Usled brojnih rizika i povećanja različitih usluga na benzinskim pumpama, neizbežno se javlja potreba za instaliranjem naprednijih sistema video nadzora i drugih tehničkih sistema radi povećanja bezbednosti. Organizovanje i projektovanje kvalitetnog sistema obezbeđenja benzinske stanice u skladu sa procenom rizika iziskuje postojanje svesti o rizicima i ulaganje, a posledice uštede mogu biti brojne i nepredvidive.

989
- Sponzor članka -hikvision srbija

Sistem obezbeđenja benzisnkih pumpi je krucijalan i kompleksan, pri čemu je fokus na sistemima tehničke zaštite i centralnoj platformi kojom se vrši upravljanje svim rizicima kojima je objekat izložen, uzimajući u obzir ranjivost objekta na posebne kategorije: poput rizika od požara, eksplozija, internih i eksternih krađa, oružanih napada i slično.

Video nadzor i sistem obezbeđenja za benzinske pumpe

Savremena benzinska pumpa je multifunkcionalni kompleks koji se sastoji od dozatora goriva, skladišta goriva, prodavnice, autopraonice, kafića, terminala za plaćanje, bankomata i kancelarijskog prostora. U vezi sa povećanjem usluga koje se pružaju na benzinskim pumpama, neizbežno se javlja potreba za instaliranjem naprednijih sistema video nadzora i drugih tehničkih sistema radi povećanja bezbednosti. Organizovanje kvalitetnog obezbeđenja benzinske pumpe u skladu sa procenom rizika iziskuje ulaganje, a posledice uštede mogu biti brojne i nepredvidive, od fizičke štete kao posledice neadekvatnog  uspostavljanja sistema obezbeđenja, preko negativnog delovanja zaposlenih, pa sve do zakosnkih kazni posebno u domenu privatnog obezbeđenja i zaštite podataka o ličnosti (GDPR).

Interne i eksterne pretnje na benzinskim pumpama

Benzinske stanice, kao i većina objekata izloženi su i spoljnim i unutrašnjim pretnjama. Među spoljnim pretnjama, najčešći su oružani napadi, krađe, prevare korisnika, interni obračuni. Neophodno je da postoji obuka zaposlenih – simulacija napada i uopšte podizanje svesti o svim rizicima kojima je objekat izložen – požari, eksplozije, razbojništvo i drugo. Obuka zaposlenih i jačanje bezbednosne kulture su od krucijalnog značaja za prepoznavanje i sprečavanje pretnje, ali, po pravilu, sve vežbe počinju činjenicom da zaposleni pritisne dugme za pozivanje interventne ekipe (panik taster). Unutrašnje pretnje se, pre svega, odnose na krađu robe, novca i goriva od strane nesavesnih radnika benzinske pumpe. Osim toga, treba imati u vidu da je benzinska pumpa objekat koji je izložen rizicima od požara i eksplozija i to apsolutno treba biti primarno prilikom sprovođenja procene rizika i projektovanja sistema obezbeđenja shodno planu obezbeđenja.

Kompleksna bezbednosna rešenja za benzinske pumpe omogućavaju minimiziranje ljudskih napora pri interakciji sa različitim sistemima (antivandal i protivpožarni alarmni sistemi, sistemi za kontrolu pristupa i upravljanje, video nadzor). Shodno tome, osnova je integrisana platforma koja može da kombinuje sve sisteme u jedan kompleks: video nadzor, kontrolu kase, kontrolu pristupa (ACS) , prepoznavanje registarskih tablica, gašenje požara itd. Takvo rešenje bi trebalo da bude u mogućnosti da se integriše sa specijalizovanim softverom koji upravlja opremom za punjenje goriva.

Šta se postiže sveobuhvatnom integirsanom zaštitom benzinske stanice?

 • sigurnost sredstava i materijalnih vrednosti;
 • sigurnost zaposlenih na benzinskim pumpama i kupaca;
 • ograničavanje pristupa prostorijama benzinske pumpe i, ako je potrebno, susednoj teritoriji;
 • identifikovanje nepravilnosti, odstupanja koja ukazuju na nastanak incidenta (požar, neispravnost opreme, itd.);
 • sprečavanje nezakonitih radnji zaposlenih i trećih strana;
 • kontrola nad poštovanjem mera bezbednosti, pravilima za obavljanje tehnoloških operacija i trgovine;
 • obaveštavanje zaposlenih i kupaca na benzinskoj pumpi o vanrednim situacijama;
 • interfejs za interakciju sa državnim organima za sprovođenje zakona o bezbednosnim pitanjima.
 • obezbeđenje benzinske pumpe, video nadzor na pumpi

Integrisani sistem koji je izgrađen na modularnoj osnovi, u kojoj je svaka komponenta potpuno funkcionalna i sposobna da radi samostalno.

Koje su to komponente integrisanog sistema obezbeđenja?  

U najboljem slučaju treba da poseduje sistem video nadzora, opremu za prijem i prenos alarmnih signala na bezbednosnu platformu lokalnih nadležnih organa, bezbednosnu alarmnu opremu, požarni alarm, sistem kontrole pristupa, opremu protiv krađe, kao i, ako je potrebno, opremu koja ima otvorene metode integracije sa specijalizovanom opremom koja se koristi na benzinskoj pumpi (na primer, kontrola nivoa napunjenosti u prodavnici). Za povezivanje komponenti i organizovanje njihove interakcije koristi se sistem za prenos podataka pomoću različite mrežne opreme i komunikacionih kanala, u zavisnosti od specifičnosti objekta (optički, bakarni, radio itd.).

Prilikom projektovanja sistema obezbeđenja benzinskih pumpi, moguće je dalje izgraditi svaki sistem posebno i kompleks u celini. Prema konceptu, kompleks (centralna platforma) obavlja sledeće funkcije:

 • Jedinstveno upravljanje svim sistemima uključenim u kompleks na punionici i prikaz stanja ovih sistema u realnom vremenu.
 • 24-satni video nadzor nad teritorijom objekta, kao i stanje u trgovini, kafeteriji i unutrašnjim prostorijama.
 • Vođenje protokola događaja sistema video nadzora sa snimanjem na video serveru, kreiranje izveštaja.
 • Kontrola i računovodstvo gotovinskih transakcija.
 • Automatizovano upravljanje sistemima kontrole pristupa.
 • Automatizovano upravljanje bezbednosnim i protivpožarnim sistemima.
 • Alarm ili zvučno upozorenje službenicima obezbeđenja i osoblju u slučaju krađe robe iz trgovačkog prostora.
 • Prenos poruka sa panik dugmeta lokalnim nadležnim organima
 • Prepoznavanje registarskih oznaka vozila u kontrolnoj zoni. Rad sa „crnom listom“ registarskih tablica.

Server i pomoćna tehnička oprema treba da se nalazi u tehničkoj prostoriji benzinske pumpe. Tehnička sredstva sistema (serveri) moraju biti instalirana (po mogućnosti) u standardizovane noseće konstrukcije sa 19 -inčnim faktorom – telekomunikacioni orman koji koristi komplete za montažu. Oprema koja se instalira u grejanim prostorijama može u potpunosti da funkcioniše u temperaturnom opsegu od + 10 ° C do + 40 ° C i relativnoj vlažnosti od 80%. Ovo uzima u obzir rad u uslovima kratkotrajnih prekida struje. Neki od spoljnih sistema uključenih u kompleks rade u temperaturnom opsegu od -50 ° C do + 50 ° C i relativnoj vlažnosti od 98% na + 25 ° C, kao i kada su izloženi atmosferskim padavinama i udarima vetra karakterističnim za klimatsku zonu postavljanja objekta. Sva oprema i komunikacione linije ispunjavaju zahteve za suštinski bezbedne performanse. Sigurnosni sistem benzinske pumpe obezbeđuje redundantnost funkcija: u slučaju kvara pojedinih elemenata, neophodno je da se očuva operativnost sistema u celini, a u slučaju nestanka struje, rad se nastavlja pomoću rezervnog namenskog napajanja potrebne snage.

Video nadzor

Video nadzor je dominantan sistem za prikupljanje informacija, snimanje najvažnijih događaja radi povećanja bezbednosti na benzinskoj pumpi. Među njima i poslovi u vezi sa prometom gotovine. Na primer, sve pozicije i podaci o čekovima, operacije sa diskontnim karticama, operacije sa bezgotovinskim oblicima plaćanja i drugo. Tehnološke operacije na radnom mestu operatera: snabdevanje gorivom (tehničko odobrenje), resetovanje transakcije itd.

Kontrola popisa inventara na benzinskim pumpama.

Prijem i skladištenje naftnih derivata, preklapanje podataka rezervoara na video snimku, početak i kraj ispuštanja naftnih derivata i slično.

Šta sve može video nadzor?

Bezbednosna integrativna platforma može imati brojne funkcije potrebne za izvršavanje gore navedenih zadataka. Omogućava trenutni pristup listi zapisa u režimu arhiviranja, sinhronu reprodukciju iz arhive pomoću nekoliko video kamera, izvoz video arhive u AVI formatu (za gledanje na računaru ili potrošačkom DVD plejeru) i JPEG formatu. Algoritam video kompresije mora da obezbedi slike visokog kvaliteta sa rezolucijom od najmanje 704 k 288. Takođe je potreban algoritam koji eliminiše efekat češljanja za okvir maksimalne rezolucije, bez uvođenja izobličenja i smanjenja stvarne veličine kadra.

Video nadzor i video serveri za benzinske pumpe

Video nadzor na benzinskoj pumpi treba da pruži mogućnost daljinskog nadgledanja i upravljanja. Takođe je važno koristiti inteligentne senzore – na primer u slučaju pogrešnog parkiranja ili detektor maski, jer napade na benzinske pumpe / punionice obično izvode ljudi u kamuflaži. Specijalizovani video moduli poput „Auto“ (registracija transportnih brojeva) i „POS“ (registracija gotovinskih transakcija) moraju da obezbede: kvalitetan rad, prikupljanje i čuvanje podataka o svim događajima koji prolaze kroz kontrolnu zonu, i mogućnost povezivanja sa već kreiranim bazama podataka.

Analiza video arhive i njen kvalitet izuzetno su važni, budući da pristup sistemu video nadzora je najčešći nakon što se događaj i dogodi (prema principu retrospektivne analize). Sistem treba da omogući trenutni pristup bilo kom okviru, selektivno pregledavanje i analizu radnji operatera na određenoj blagajni tokom različitih gotovinskih transakcija, analizu svih događaja u određenom vremenskom periodu.

Gde treba postaviti kamere?

Za što potpuniju kontrolu situacije na teritoriji benzinske pumpe, predlaže se da kamere budu instalirane na svim kritičnim tačkama kako unutar objekta, tako i eksterno.

Unutrašnje bezbednosne kamere treba da pokriju sve ulaze (mora se obezbediti kvalitetna vizuelna identifikacija osobe), prostor pored polica sa artiklima, okruženje na radnom mestu sa mogućnošću identifikacije i blagajnika i klijenta; kafeterija; prilazi magacinskim prostorima; prilazi vratima za izlaz u slučaju opasnosti.

Spoljne bezbednosne kamere treba da pokriju mesta za punjenje automobila gorivom (najbolje  obezbediti identifikaciju registarskih brojeva automobila), platforma za ispuštanje goriva iz kamiona cisterni, teritoriju ulaska na benzinsku stanicu / benzinsku pumpu, teritorija izlaza sa benzinske pumpe, područje za samoposluživanje (na primer, mesto za samopumpanje guma), parking mesta za vozila kupaca i zaposlenih, vrata za izlaz u slučaju opasnosti iz zgrade benzinske pumpe i za prijem i isporuku robe.

Elektronski sistem zaštite od krađe robe u mini marketu na benzinskoj pumpi

Nedavne studije i ankete pokazale su da je izuzetno važno i korisno obezbediti vođenje prodavnice  na benzinskoj pumpi. Ljudi koji dolaze da natoče gorivo u svoj automobil, često kupuju hranu, piće, tople napitke i srodne proizvode. Objašnjenje za ovo je jednostavno: svako nastoji da uštedi vreme i, dok toči gorivo u automobil, istovremeno kupuje hranu, auto -delove i autohemiju na benzinskoj pumpi. Samoposluge rade u većini slučajeva na benzinskim pumpama i upravo takav sistem trgovanja najviše zavodi one koji žele da uzmu nešto bez plaćanja.

Sistem za zaštitu robe od krađe dizajniran je za kontrolu krađe robe iz prodajnog prostora i treba da obezbedi sledeće funkcije:

 • danonoćni rad u kontrolnom režimu;
 • zvučno obaveštenje kada se neplaćena roba iznese iz trgovačkog prostora.

Sistem glasovnih najava

Sistem glasovnog obaveštenja se široko koristi na benzinskoj pumpi i na njenoj teritoriji. Dizajniran je za brzo obaveštavanje zaposlenihi kupaca o novonastaloj ili predstojećoj vanrednoj situaciji, na primer, za informativne poruke u slučaju nesreće, požara ili napada.

Alarm, kontrola pristupa i sistem za dojavu požara

Moduli sigurnosnog alarma, kontrole pristupa i požarnog alarma takođe su važne komponente složenog sigurnosnog sistema. Alarmni sistem na benzinskoj pumpi može se podeliti na dva dela. Prvi je dizajniran za zaštitu perimetra zgrade, ulaznih vrata prostorija, otvora za utovar i istovar, prozora i zastakljenih konstrukcija. Drugi deo je odgovoran za sigurnost unutar samih prostorija (odgovor na upad, zaštita sefova i ormara, inventara itd.).

Sistemi za kontrolu pristupa (ACS) i sistemi za zaštitu i dojavu požara (FSA) dizajnirani su za kontinuirano obavljanje odgovarajućih funkcija. Ovi sistemi su dužni da konstantno prikupljaju informacije o nastanku požara ili sigurnosnim senzorima, otvorima ili zatvaranjima brava (koje kontroliše ACS), uključujući i autonomno, a u slučaju gubitka veze sa upravljačkim serverom, oni mora naknadno da prenesu akumulirane događaje nakon povratka signala.

Vreme dolaska zaposlenog na posao, vreme njegovog odlaska, kao i činjenice ulaska u različite prostorije benzinske pumpe kontroliše ACS i mogu se čuvati u memoriji sistema. Uz pomoć specijalizovanih aplikacija, vreme prisutnosti zaposlenog na radnom mestu će se uporediti sa njegovim individualnim rasporedom rada, identifikujući kašnjenja i prevremene odlaske.

ACS i FSA treba integrisati sa sistemom video nadzora, koji vam omogućava da brzo pronađete određene događaje u arhivi i imate vizuelne informacije primljene sa sigurnosnih kamera instaliranih u području pristupnih tačaka ACS -a. Da bi ušao u pomoćnu prostoriju, zaposleni na benzinskoj pumpi čitaču prislanja pristupnu karticu ili bira šifru, pa tek tada može da otvori vrata. Za to se zaposlenima izdaju pristupne kartice ili lični kodovi. Izlazeći iz sobe, zaposleni takođe primenjuje karticu na čitač,

Platforma i server koji čine ACS i FSA baze podataka, koji su njegov deo, namenjeni su:

 • Upravljanje kontrolom pristupa.
 • Popravljanje informacija u vezi sa kontrolom pristupa (otvaranje / zatvaranje vrata).
 • Praćenje stanja senzora za dojavu požara.
 • Prenos alarmnih signala na različite uređaje upozorenja (zvuk i svetlo).
 • Evidentiranje događaja

Protivpožarni sistem

Šta daje integracija FSA sa drugim sigurnosnim podsistemima? Omogućava vam programiranje neophodnih vrsta reakcija dojave požara na događaje koji dolaze sa uređaja uključenih u njegov sastav, i omogućava automatsku kontrolu izvršnih uređaja – uređaja za upozorenje, zaključavanje i otključavanje vrata itd., Unapred programiranih prema određenom “ alarmnim algoritmom „. Važan faktor je mogućnost kombinovanja uređaja u različitim podsistemima FSA, što, na primer, omogućava prikazivanje jedinstvenog plana zaštićenih prostorija sa pogodnim prikazom lokacije uređaja FSA i njihov status na jednom monitoru za operatera.

5/5 - (4 votes)
AUTORAGRG
Prethodni članakLetujte pametno: TOP saveti za bezbedan odmor!
Sledeći članakNOĆNI IZLASCI I TREĆE SMENE: Top saveti za Vašu bezbednost