KRIJUMČARENO 300 MIGRANATA MESEČNO: U akciji EUROPOLA uhapšena organizovana kriminalna grupa na Balkanu

Organi za sprovođenje zakona su 21. marta 2018. godine sproveli zajedničku akciju hapšenja 12 krijumčara migranata koji su delovali na Balkanu, i to u Sloveniji i na području Kosova i Metohije. Misija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEKS) i Europol uhapsili su pojedince, kao deo pogranične operacije razotkrivanja organizovane kriminalne grupe u toj oblasti.

221
KRIJUMČARENO 300 MIGRANATA MESEČNO: U akciji EUROPOLA uhapšena organizovana kriminalna grupa na Balkanu
- Sponzor članka -hikvision srbija

Operacija razotkrivanja i hapšenja bila je usmerena ka grupi koja je uključena u krijumčarenje migranata sa teritorije Kosova i Metohije u Sloveniju, Balkanskom rutom. Koristeći specifičnost ove rute, grupa je koristila različite načine kako bi prešla granice, te sigurne kuće i mrežu kontakata na putu, navodi se u zvaničnom saopštenju Europola.

Sumnja se da je tokom protekle godine grupa krijumčarila oko 300 ljudi mesečno u Evropu, uključujući i maloletnike. Krijumčari su pribavljali protivpravnu imovinsku korist uzimajući migrantima po 2500-3000 evra i na taj način zarađivali 900.000 evra svakog meseca kroz svoje ilegalne aktivnosti, navodi se u saopštenju.

Zajednička akcija hapšenja se smatra uspehom u borbi protiv krijumčarenja migranata, a u saopštenju se dodatno navode i podaci da je 8 uhapšenih na teritoriji Kosmeta i 4 u Sloveniji, pri čemu je izvršen pretres 12 kuća, 19 mobilnih uređaja je konfiskovano, a pronađena je i oružje sa zaplenjenom municijom, kao i  falsifikovani pasoši.

Nacionalna policija Slovenije i Okružno državno tužilaštvo u Kopru predvodile su operaciju, uz saradnju i podršku Kosovske policije i Tužilaštva u Mitrovici, EULEKS-a na Kosovu i Europola.

Europol je organizovao operativne sastanke u Prištini i pružio analitičku i istraživačku podršku. Evropski centar za migraciju migranata (EMSC) je u Prištinu rasporedio mobilne kancelarije za podršku Kosovskoj policiji i EULEKS-u, a Europol je obezbedio forenzičke uređaje koji mogu izvući podatke sa mobilnih telefona, dodaje se u saopštenju.

Doneti Zakon o azilu i privremenoj zaštiti, Zakon o strancima i Zakon o graničnoj kontroli

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 22. marta 2018. godine Zakon o azilu i privremenoj zaštiti, Zakon o strancima i Zakon o graničnoj kontroli, koji će pomoći u rešavanju ovakvih slučajeva.

Zakonom o azilu i privremenoj zaštiti se uređuju status, prava i obaveze tražilaca azila i lica kojima je odobreno pravo na azil kao i privremena zaštita, te druga pitanja od značaja za azil i privremenu zaštitu. Odredbe ovog zakona tumače se u skladu sa Konvencijom o statusu izbeglica, Protokolom o statusu izbeglica i opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava. U zakonu je navedeno da  nijedno lice ne sme biti proterano ili vraćeno na teritoriju gde bi njegov život ili sloboda bili ugroženi zbog njegove rase, pola, jezika, veroispovesti, nacionalne pripadnosti, pripadnosti određenoj društvenoj grupi ili političkog uverenja. Međutim zakon neće štiti lica za koje se osnovano može smatrati da ugrožavaju bezbednost Republike Srbije ili koje je pravnosnažnom presudom osuđeno za krivično delo za koje se prema zakonodavstvu Republike Srbije može izreći kazna zatvora u trajanju od pet godina ili teža kazna, zbog čega predstavlja opasnost za javni poredak.

Zakon o graničnoj kontroli uređuje oblasti granične kontrole, policijskih ovlašćenja u vršenju granične kontrole, kao i saradnju između organa državne uprave koji su nadležni za integrisano upravljanje granicom. Granična kontrola, u smislu ovog zakona, obuhvata nadzor državne granice, graničnu proveru i analizu rizika ugroženosti bezbednosti granica, koju obavljaju policijski službenici. Svrha obavljanja granične kontrole je sprečavanje vršenja krivičnih dela i prekršaja, sprečavanje iregularnih migracija, te sprečavanje izazova, rizika i pretnji po državnu granicu kao što su terorizam, organizovani kriminal, korupcija, ali i aktuelna pitanja poput migrantske krize, elementarnih nepogoda, tehničko-tehnoloških i druge nesreće i opasnosti.

Zakon predviđa da će se novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 100.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana kazniti za prekršaj fizičko lice, ako pređe ili pokuša da pređe državnu granicu izvan određenog graničnog prelaza, izvan radnog vremena na graničnom prelazu ili suprotno nameni graničnog prelaza, ili ako pređe ili pokuša da pređe državnu granicu na graničnom prelazu bez važeće putne ili druge isprave propisane za prelazak državne granice, odnosno pokušava izbeći graničnu proveru.

Ulazak i izlazak stranaca iz Republike Srbije

Zakon o strancima uređuje uslove za ulazak, kretanje, boravak i vraćanje stranaca, kao i nadležnost i poslove organa državne uprave Republike Srbije, u vezi sa ulaskom, kretanjem i boravkom stranaca na teritoriji Republike Srbije. Međutim, ovaj zakon se neće primenjivati na strance koji su podneli zahtev za dobijanje azila ili kojima je u Republici Srbiji odobren azil ili privremena zaštita, zatim ukoliko po međunarodnom pravu uživaju privilegije i imunitete u delu koji je tim privilegijama i imunitetima isključen, ili su stekli izbeglički status u smislu Zakona o izbeglicama.

U postupku odlučivanja o pravima i obavezama stranca, a u vezi sa ulaskom i boravkom na teritoriji Republike Srbije, Ministarstvo unutrašnjih poslova pribavlja mišljenje državnog organa nadležnog za zaštitu bezbednosti Republike Srbije u pogledu procene da li ulazak ili boravak stranca na teritoriji Republike Srbije predstavlja neprihvatljiv bezbednosni rizik. U cilju prevencije kriminala i unapređenja zaštite javne bezbednosti, procenu bezbednosnog rizika ulaska ili boravka stranca na teritoriji Republike Srbije može dati i organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova nadležna za borbu protiv organizovanog kriminala i terorizma.

Prilikom ulaska i izlaska iz Republike Srbije vrši se granična kontrola stranaca, u skladu sa Zakonom o strancima. Članom 13. ovog zakona navedene su i obaveze prevoznika, gde se između ostalog navodi da prevoznik može na granični prelaz dovesti stranca samo ukoliko stranac poseduje važeću putnu ili drugu ispravu u koju je uneta viza ili odobrenje boravka, ukoliko zakonom ili međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno. Ako je strancu odbijen ulazak u Republiku Srbiju, prevoznik koji ga je dovezao dužan je da bez odlaganja, o svom trošku odveze stranca. Ukoliko prevoz nije moguće obezbediti u razumnom roku, prevoznik snosi troškove boravka i prinudnog udaljenja stranca iz Republike Srbije.

Zakonom je zabranjeno pomaganje ili pokušaj pomaganja stranom državljaninu da nezakonito uđe u Republiku Srbiju, tranzitira preko teritorije Republike Srbije ili da nezakonito boravi na teritoriji Republike Srbije. Kazne koje su predviđene za prevoznike i organizatore turističkih putovanja iznose od 50.000 do 2.000.000 dinara za prekršaj ukoliko na teritoriju Republike Srbije dovezu stranca ili odbiju da ga odveze sa graničnog prelaza ili iz Republike Srbije, ili usled čijeg propusta u organizaciji turističkog ili poslovnog putovanja je došlo do nezakonitog boravka stranca na teritoriji Republike Srbije, a za odgovorno lice u navedenim situacijama predviđena je kazna od 5000 do 150.000 dinara.

3.5/5 - (2 votes)
Prethodni članakSaradnja MUP-a Republike Srbije i korejske agencije za Internet i bezbednost u oblasti sajber bezbednosti
Sledeći članakDa li Obaveštajna agencija Kosova stoji u senci prekomerne upotrebe sile na severu Kosova?