Veća bezbednost trgovanja: Usvojen Zakon o robnim berzama

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o robnim berzama koji donosi osnove za razvoj robno-berzanskog tržišta, a ključna novina je veća bezbednost trgovanja koja će biti omogućena na više načina.

308
- Sponzor članka -hikvision srbija

Nepostojanje zakonske regulative onemogućavalo je razvoj robne berze i robno berzanskog tržišta, što je sada, nakon nekoliko neuspelih pokušaja donošenja zakona otklonjeno.

U Srbiji se prvi put uvodi zakonska regulativa u ovoj oblasti, kada je Narodna skupština Republike Srbije 22. jula 2019.godine donela Zakon o robnim berzama. Zakonom o robnim berzama se uređuju uslovi za osnivanje, poslovi i organizacija robne berze, povrede integriteta na robno-berzanskom tržištu, kao i nadzor nad primenom ovog zakona. Cilj ovog zakona je uređenje i organizacija pravičnog, transparentnog i efikasnog trgovanja tržišnim materijalom i zaštita integriteta tržišta na robnoj berzi. Ovaj zakon će obezbediti kvalitetniji poslovni ambijent za sve učesnike na robno berzanskom tržištu, a pored toga on će robnoj berzi dati veća ovlašćenja, ali i obavezu u vidu kontrole i garantovanja transkacije preko berze.

Novina je što će ubuduće svi učesnici u transakcijama na robno – berzanskom tržištu, dakle, kupac, prodavac i robna berza morati da polože garancije, za šta do sada nije postojala mogućnost. Ovaj sistem funkcionisaće na principu zbirnih namenskih računa i garantnih depozita. Pored spot tržišta biće omogućena terminska trgovina putem zaključivanja forward ugovora. Na taj način moći će da planiraju svoje poslovanje, a kupci će dobiti robu u skladu sa ugovorenim kvalitetom i rokom isporuke.

Berza će raspolagati zbirnim namenskim računima gde će imati kontrolu tokova novca i robe. U slučaju potrebe rešavanja sporova između robno-berzanskih učesnika biće uvedena arbitraža.

Ovo će omogućiti poljoprivrednim proizvođačima, mlinarima i prerađivačima da se štite od cenovnog rizika, da dobiju bolju cenu za svoju robu, odnosno da planiraju nabavku.

Još jedna od značajnijih novina koja dolazi sa ovim zakonom jeste i uvođenje Komisije za hartije od vrednosti kao regulatora koji će kontrolisati rad, kako berze, tako i transakcija koje članovi berze zaključe u berzanskom poslu. To uključuje kontrolu robnih berzi, odnosno da li ispunjavaju uslove u skladu sa zakonskom regulativom, ko i na koji način objavljuje cene, vrši posredovanje u trgovanju, da li postoje manipulacije cenama.

Na ovaj način se direktno utiče na povećanje bezbednosti celokupnog sistema i na uklanjanje zloupotreba, kao što je na primer, nameštanje cena i slično. Zakonom se onemogućuju manipulacije na tržištu na osnovu kojih neko lice ostvaruje imovinsku korist na štetu drugog lica. Svaka manipulacija na tržištu biće kažnjena, kazne su predviđene i za širenje neistinitih informacija putem medija, uključujući i internet. Za svako širenje neistinitih informacija koje mogu izazvati zabludu o tržišnim materijalima na robnoj berzi biće predviđena kazna zatvora od 6 meseci do 5 godina, kao i novčana kazna.

Zakon će omogućiti i veću pouzdanost informacija o kretanju cena berzanskih proizvoda.

Rok za usklađivanje sa zakonom je 9 meseci, kada će se videti prvi pozitivni efekti zakona, a u slučaju nepoštovanja odredbi zakona predviđaju se kazne za pravna lica koje se kreću do tri miliona dinara.

5/5 - (3 votes)
Prethodni članakBezbednost u hotelu
Sledeći članakSistem narukvica kao nova mera zaštite žena od nasilja