Procena ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća

Elementarne nepogode i druge prirodne i tehničko-tehnološke katastrofe mogu imati negativne posledice po funkcionisanje privrednih i društvenih sistema, kao i društva u celini. Skup ove vrste rizika ne sme biti potcenjen ili zaboravljen iako se može desiti da je vremenski interval od poslednjeg pojavljivanja vanrednog događaja relativno dug.

1638
Procena ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća
- Sponzor članka -hikvision srbija

Zbog toga je zakonodavac uveo obavezu izrade procena ugroženosti od elementarnih nepogoda i predvideo da svi pravni subjekti u državi definišu i pripreme sopstvene kapacitete u cilju zaštite ljudi, imovine i poslovanja u periodima kada se desi ostvarenje pretnje ili vanredna situacija.

Da bi se zaštitili od elementarnih nepogoda i drugih nesreća neophodno je da se prvenstveno obavi adekvatna procena ugroženosti od vanrednih situacija, a nakon toga i da se donese plan zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama.

U skladu sa Zakonom o vanrednim situacijama Republike Srbije sva pravna lica, privredna društva, udruženja kao i javne ustanove su u obavezi da obave stručnu procenu ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća a nakon toga izrade Planove zaštite i spasavanja (Sl. Glasnik RS, br. 111/09, 92/11, 93/12). Bliže odrednice definisane su uputstvom o metodologiji za izradu procene ugroženosti i planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama (Sl. glasnik RS broj 96/2012).

Procena ugroženosti od vanrednih situacija identifikuje sve postojeće opasnosti, izvore i manifestovanje ugrožavanja, moguće posledice, procena rizika, analiza resursa i sredstava zaštite, preventivne mere za odgovor na pretnje po štićene vrednosti izazvane elementarnim nepogodama i drugim nesrećama, zaštitu i spasavanje života i zdravlja ljudi, životinja, zaštite materijalnih, kulturnih dobara i životne sredine.

Svaka firma koja se bavi procenom ove vrste rizika, u svom sastavu mora da ima angažovana stručna lica specijalizovana i licencirana od strane MUP-a za izradu procena ugroženosti i planova zaštite i spasavanja. Stručni tim, na taj način ima mogućnost da na poziv klijenta u najkraćem roku obavi pripremne analize, prikupi neophodne podatke i pristupi izradi procene ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća kao i planovima zaštite i spasavanja.

Obavezu izrade procene ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća imaju svi subjekti zaštite i spasavanja: privredna društva, druga pravna lica, preduzetnici i druge organizacije, kao i organi jedinica lokalne samouprave, organi autonomne pokrajine i organi državne uprave.

Procenu ugroženosti izrađuje isključivo lice sa licencom za procenu rizika u vanrednim situacijama. Procena je dokument kojim se identifikuju opasnosti, izvori i oblici ugrožavanja, mogući efekti i posledice, procena ugroženosti-rizika, sagledavanje snaga, sredstava i preventivnih mera za odgovor na opasnosti izazvane elementarnim nepogodama i drugim nesrećama, zaštitu i spasavanje života i zdravlja ljudi, životinja, zaštite materijalnih, kulturnih dobara i životne sredine.

Sadržaj procena sadrži?

 • Položaj i karakteristike teritorije;
 • Procenu kritične infrastrukture sa stanovišta ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih  nesreća;
 • Identifikaciju opasnosti i procenu rizika od elementarnih nepogoda i drugih nesreća;
 • Procenu potrebnih snaga, sredstava i preventivnih mera za zaštitu i spasavanje.  
 • Sastavni deo procene čine i podaci iz prostornog plana jedinice lokalne samouprave, odnosno autonomne pokrajine.

Dakle, procene ugroženosti pravnih lica i privrednih društava obuhvataju objekte i prostor u njihovom vlasništvu ili na korišćenju i prostor oko tih objekata, koji može biti ugrožen elementarnim nepogodama i drugim nesrećama na postrojenjima u kojima obavljaju delatnost, odnosno može uzrokovati negativne posledice po širu zajednicu i okolinu u slučajevima prekida rada ili značajnih poremećaja u radu objekata kritične infrastrukture.

Nosioci izrade procene formiraju stručni tim za izradu procene, koji se sastoji od stručnjaka po vrsti delatnosti od značaja za zaštitu i spasavanje, odnosno procenu rizika.

Prilikom izrade procene, uzimaju se u obzir standardi urbanističko – planske regulative, tehničko – tehnološke dokumentacije, procedure proizvodnih i drugih procesa i statističkih podataka o svim elementima potrebnim za izradu iste.

Plan zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama

Lice sa licencom za procenu rizika u vanrednim situacijama takođe izrađuje plan zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama, kao osnovni planski dokument na osnovu koga se subjekti zaštite i spasavanja organizuju, pripremaju i učestvuju u izvršavanju mera i zadataka zaštite i spasavanja ugroženog stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i životne sredine.

Plan zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama izrađuje se na osnovu procene ugroženosti.

Prema Zakonu o vanrednim situacijama, obavezu izrade plana zaštite i spasavanja imaju privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici; organi jedinica lokalne samouprave; organi autonomne pokrajine kao i organi državne uprave.

Privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici svoje planove zaštite i spasavanja donose, u skladu sa planom zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama jedinice lokalne samouprave na čijoj su teritoriji, dok planovi zaštite i spasavanja jedinice lokalne samouprave i autonomne pokrajine moraju biti usklađeni sa Nacionalnim planom zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama Republike Srbije.

Ovlašćena i osposobljena pravna lica i druge organizacije, opremljene i osposobljene za zaštitu i spasavanje izrađuju sopstvene planove u cilju realizacije zadataka zaštite i spasavanja.

Pravna lica, vlasnici i korisnici visokih brana i akumulacija, dužna su da izrađuju planove zaštite i obavezna su da, naročito, planiraju i način uzbunjivanja i obaveštavanja stanovništva nizvodno od visokih brana.

Plan zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama treba da sadrži:

 •  pripravnost odnosno spremnost za vanredne situacije;
 •  mobilizaciju – aktiviranje u slučaju neposredne opasnosti ili nastanka vanredne situacije;
 •  zaštitu i spasavanje po vrstama opasnosti;
 •  mere i zadatke civilne zaštite;
 •  osmatranje, rano upozoravanje i uzbunjivanje;
 •  upotrebu snaga zaštite i spasavanja;
 •  ublažavanje i otklanjanje posledica;
 •  informisanje javnosti.
5/5 - (3 votes)
Prethodni članakSERTIFIKACIJA ZA RAD SA TAJNIM PODACIMA: Kako da budete ugovarač u poverljivom ugovoru?
Sledeći članakEUROBAROMETAR: Migranti i terorizam i dalje najveća briga građana EU