Obezbeđivanje VIP ličnosti

Život ljudi na odgovornim državnim funkcijama, kao i onih koji se bave poslovima s velikim obrtom novca stavljen je na kocku i zahteva razne vidove zaštite. Obezbeđenje VIP ličnosti podrazumeva danonoćno čuvanje štićenika, od izlaska iz kuće do odlaska na spavanje. I ne samo njega već, ako je potrebno i njegove porodice, kuće, automobila, radnog mesta. Tip obezbeđenja zavisi od samog klijenta i njegovih želja, kao i prethodno urađene procene bezbednosnih rizika.

11919
obezbedjivanje-vip-licnosti
- Sponzor članka -hikvision srbija

Život ljudi na odgovornim državnim funkcijama, kao i onih koji se bave poslovima s velikim obrtom novca stavljen je na kocku i zahteva razne vidove zaštite. Kako se radi o specifičnim poslovima, njih obavljaju samo stručni i školovani izvršioci koji mogu da odgovore na sve zahteve uz korišćenje savremenih tehničkih sredstava potrebnih da bi se obavio ovaj odgovoran zadatak. Dakle, za poslove obezbeđenja lica koja imaju VIP status (eng. Very Important Person ) angažuju se samo visoko obučeni i fizički izvanredno pripremljeni izvršioci.

Od osobe koja se bavi ovom vrstom posla se očekuje da brzo reaguje, da se u pratnji (zaštiti) izlaže velikoj opasnosti koja mu ponekad ugrožava i život, kao i da obavi poverene poslove i zadatke.

Ljudi koji rade u obezbeđenju VIP ličnosti pre svega moraju da budu od poverenja. Informacije iz privatnog života štićenika često procure upravo od angažovanih pojedinaca To je još jedan od razloga zašto treba dobro razmisliti i izdvojiti pozamašnu sumu kada je izbor zaštite u pitanju. Najbolje je to učiniti po preporuci, a ne nasumičnim angažovanjem firmi iz oglasa.

Bezbednosna procena

Realna procena podataka o pojavama i događajima za bezbednost ličnosti i nivo sposobnosti da se predvide budući događaji su od izuzetnog značaja u sprečavanju napada. Prateći nosioce ugrožavanja, njihov uticaj, snagu i sredstva koja koriste preduzimaju se mere za njihovo eliminisanje ili okolnosti u kojima su nastali.

Bezbednosna procena se utvrđuje u obliku pisanog dokumenta i ona je sastavni deo plana obezbeđenja. Ona pokazuje postojeće stanje bezbednosti, prognozira buduće događaje i precizira zadatke za otklanjanje uzroka, kao i metode sprečavanja da do napada tj. atentata uopšte dođe.

Sve ove činjenice pokazuju da službe bezbednosti moraju preduzimati sve neophodne mere u cilju prikupljanja i analiziranja bezbednosno interesantnih podataka, radi adekvatne zaštite klijenta, posebno prilikom putovanja u inostranstvo, ili posete u vidu učešća na simpozijumima, konferencijama i slično.

Bezbednosna procena, kada govorimo o zaštiti veoma važnih osoba, odnosi se na više segmenata i to: bezbednosnu procenu u svetu, bezbednosnu procenu mesta stanovanja i mesta obavljanja funkcije štićene ličnosti, bezbednosne procene trase kretanja VIP ličnosti i to trasa koje daju maksimalnu bezbednost i rezervnih trasi i pravaca za hitno izvlačenje prilikom incidentnih situacija.

U sektoru privatne bezbednosti, koji je još uvek u procesu tranzicije u Republici Srbiji, i nakon donošenja dva zakona – Zakona o detektivskoj delatnosti i Zakona o privatnom obezbeđenju „Službeni glasnik RS“, broj 104/2013 koji su detaljnije regulisali uslove za licenciranje, način vršenja poslova kao i ovlašćenja, nadzor i kontrolu nad njihovim radom, priroda i karakter ovih poslova ipak zahteva da se podzakonskim aktima ova oblast potpunije uredi.

Ko je telohranitelj?

U današnjim uslovima, a imajući u vidu pozitivnu zakonsku regulativu, pod pojmom telohranitelј ili lični pratilac, odnosno službenik obezbeđenja treba podrazumevati visokoobučenog profesionalca koji je osposoblјen da odgovori na sve zahteve koji se od njega očekuju. To su, pre svega, bezbednost, zaštita života i materijalnih vrednosti, štićenih lica, kao i lična bezbednost članova njihovih porodica.

Pripadnik obezbeđenja ne treba da ističe ni sebe ni osobu koju bezbednosno štiti, a ako to mora onda to čini diskretno kako bi štićena osoba bila sigurna u svoju bezbednost. Dakle, osnovna uloga telohranitelјa je neposredna fizička (telesna) zaštita određene ličnosti pod kojom se podrazumeva skup mera i radnji koje se preduzimaju radi sprečavanja svakog pokušaja ugrožavanja njihove lične bezbednosti.

Neposrednu zaštitu telohranitelј vrši u svim prilikama: kada se štićena ličnost kreće peške, automobilom ili drugim prevoznim sredstvom, kada boravi u određenim objektima, prilikom raznih putovanja u zemlјi ili inostranstvu ili prilikom prisustvovanja određenim svečanostima, političkim skupovima, javnim manifestacijama, na privatnim proslavama itd.

Za razliku od tzv. „državnih“ telohranitelјa (pojam državni telohranitelj odnosi se na dobro obučene pripadnike policijskih jedinica koji su angažovani u zaštiti određenih ličnosti kao što je predsednik republike, predsednik vlade, određeni ministri i druga izabrana ili postavljena lica, najpre iz Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ), Žandarmerije (Ž) i slično), koji su pripadnici policijskih i bezbednosnih službi i štite samo određene ličnosti i objekte, privatni telohranitelјi na komercijalnoj osnovi štite i čuvaju svakog ko ima potrebu i sredstva da u skladu sa ugovorom takvu uslugu plati. Oni su zaposleni kod pravnog lica ili kod preduzetnika, koji su registrovani za usluge privatnog obezbeđenje.

Ako se sagledaju praksa i iskustva u najvećem broju zemalјa Evropske unije, kao i u drugim razvijenijim zemlјama sveta, uočava se trend rasta obima usluga koje pružaju privatni detektivi, telohranitelјi (službenici obezbeđenja) i privatne bezbednosne kompanije.

Uslovi za obavlјanje poslova telohranitelja

Obavlјanje poslova fizičke zaštite je vrlo specifičan i kompleksan posao koji od radnika obezbeđenja zahteva poznavanje raznovrsnih veština i sposobnosti.

Za zasnivanje radnog odnosa, odnosno obavlјanje poslova privatnog obezbeđenja potrebno je da fizička lica ispunjavaju određene uslove, što je sa aspekta prirode ove profesije potpuno opravdano. To se, pre svega, odnosi na dobijanje licence za obavlјanje poslova privatnog obezbeđenja. Za obavljanje poslova fizičke zaštite tj. službenika obezbeđenja sa oružjem, fizičko lice (službenik obezbeđenja) mora da poseduje licencu koju na njegov zahtev može da izda MUP ukoliko ispunjava sledeće uslove:

 • da je državljanin Republike Srbije;
 • da je lice punoletno;
 • da ima najmanje srednju stručnu spremu i
 • da je prošlo odgovarajuću bezbednosnu proveru.

Pored ovih uslova neophodno je da je lice psihofizički sposobno za vršenje ovih poslova što dokazuje lekarskim uverenjem nadležne zdravstvene ustanove. Takođe, lice mora biti obučeno za rukovanje vatrenim oružjem, zatim da je savladalo odgovarajuću obuku za vršenje poslova privatnog obezbeđenja i da ima položen stručni ispit u MUP-u.

Dokaz o psihofizičkoj sposobnosti za vršenje poslova privatnog obezbeđenja podnosi se jedanput godišnje. Od 01. januara 2017. godine sva pravna lica i preduzetnici, kao i fizička lica (službenici obezbeđenja) dužni su da imaju položen ispit i dobiti licencu za obavlјanje delatnosti i poslova privatnog obezbeđenja (Zakon o privatnom obezbeđenju, članovi 11–18).

U pogledu stručne spreme, za obavlјanje poslova pratnje/ličnog obezbeđenja može se zahtevati najmanje srednja stručna sprema, što bi bilo i dovolјno u ovim uslovima, te da lice ne bude mlađe od 21 godine. Postojanje bezbednosnih smetnji u pogledu morala i etike službenika obezbeđenja isključuje zasnivanje radnog odnosa sa licima koja bi kompromitovala ovu profesiju.

Posebne veštine (sposobnosti) za obavlјanje poslova telohranitelјa

Navedeni uslovi u pogledu ispunjenosti opštih pretpostavki za uspešno obavlјanje poslova pratnje (zaštite) visokih državnika tj. VIP lica sasvim su korektni, ali ne i dovolјni. Tom prilikom se moraju imati u vidu i zahtevi usklađeni sa standardima koji bi bili neophodni i koji mogu garantovati dobar kvalitet obavlјenih poslova, a to su:

 • odlična psihofizička kondicija;
 • dobro poznavanje i obučenost u rukovanju i gađanju vatrenim oružjem;
 • osposoblјenost za gašenje požara i položen stručni ispit iz oblasti protivpožarne zaštite;
 • osposoblјenost za pružanje medicinske pomoći;
 • primena osnovnih procedura u obezbeđenju lica i imovine;
 • upravlјanje vozilom u različitim vremenskim uslovima i specifičnim situacijama u saobraćaju;
 • poznavanje određenih (specijalnih) veština iz borilačkih sportova;
 • korišćenje tehničkih uređaja i opreme u radu i
 • dobro poznavanje jednog ili više svetskih jezika.

Pored stručnih i psihofizičkih kvaliteta, ljudi koji se odluče za ovu vrstu posla moraju biti moralno jake ličnosti, hrabri i neustrašivi profesionalci, bez mrlja u biografiji, te da uživaju ugled u sredini gde žive i rade.

Obuka za poslove telohranitelja

Činjenica je da se telohranitelј postaje vremenom (opredeljenje, obuka i iskustvo u poslovima obezbeđenja). Zbog toga je u njegovoj radnoj i stručnoj biografiji poželјna kombinacija multidisciplinarnih teorijskih znanja i specijalizovanih veština i sposobnosti.

Obuka telohranitelјa je od prevashodnog značaja, kao i vreme posvećeno da se zaista usvoje neophodne veštine i znanja, što je i definisano određenim nivoima obuke: prvo osnovna obuka, potom sledi drugi, viši nivo i treći, specijalistički nivo. Sama obuka zavisi od mesta koje telohranitelј ima u timu za obezbeđenje, u smislu da li je lični pratilac štićene ličnosti, vozač, član tima za obezbeđenje, šef tima i sl.

Srpska asocijacija telohranitelja (S.A.B) u Republici Srbiji nudi različite programe osposobljavanja prema standardima Svetske federacije, koji su prisutni u oko 40 zemalja. Program obuhvata: obuku za blisku zaštitu, samoodbranu za žene, uniformisanu zaštitu, bezbednu vožnju, obuku sa vatrenim oružjem, zaštitu putem CCTV-a, kao i druge modifikovane kurseve u trajanju od dva do devet dana.

„S.A.B je kao priznata članica Međunarodne organizacije telohranitelja sa sedištem u Nemačkoj skoncentrisana na osnovnu obuku koja je u stvari filter. Nakon nje možete proceniti ko jeste a ko nije za ovaj posao. Na ovaj način pružate priliku i da svi oni koji bi da budu profesionalni telohranitelji šire sagledaju poentu cele priče. Po potrebi radimo i specijalističke obuke bliske borbe i samoodbrane, bezbednog rukovanja oružjem, a preko Međunarodne organizacije u Nemačkoj za naše članove organizujemo obuke za VIP pratnju viših nivoa kao i za samu diplomatsku bezbednost“, objašnjava Predrag Balcacanović, direktor Srpske asocijacije telohranitelja.

Kako izgleda obuka telohranitelja?

Kod ove vrste posla važno je stalno usavršavanje i edukacija. Permanentna edukacija treba da obuhvati stalno praćenje i izučavanje teorijskih sadržaja bezbednosne problematike, a praktična obuka treba da se sprovodi putem stručnih kurseva, seminara, vežbi, kao i osposobljavanja i usavršavanja na rukovodećem i operativno-izvršnom nivou (šefovi tima za obezbeđenje), uz praćenje, ocenjivanje i evaluaciju stečenih znanja i veština.

„Uprkos ustaljenom mišljenju da su najvažniji segment obuke pucanje i borilačke veštine, akcenat je zapravo na savladavanju metodologije rada koja je veoma komplikovana. To podrazumeva formacijska kretanja tri i više članova tima bliske zaštite, pravilne postupke ulaska i izlaska iz auta, formacijske vožnje u pratnji i još mnogo toga“, objašnjava Balcacanović.

Na pitanje kakve osobine mora posedovati neko ko želi da se profesionalno bavi ovim poslom, Predrag Balcacanović objašnjava da pre svega, posao telohranitelja mogu raditi samo ljudi „velikog“ srca.

„Ovaj posao može da radi neko ko je, pre svega, spreman da svakodnevno svojim životom štiti život klijenta. Osobine koje jedan telohranitelj treba da poseduje su spremnost da stalno uči, jer ovaj posao zahteva konstantna usavršavanja; da je timski igrač, dobar psiholog, da predupredi neželjeni događaj, i nije sujetan jer glavnu reč vodi tim lider i u jednoj formaciji se tačno zna ko kada i kako postupa.“

„Razlike u pružanju zaštite političaru, biznismenu ili nekoj ličnosti sa estrade nema. Sistem zaštite nije vezan za branšu samoga klijenata, već zavisi od nivoa njegove ugroženosti. Takođe, veliku razliku pravi da li je klijent dama, gospodin ili se radi o detetu – tu do izražaja dolazi profesionalnost samog telohranitelja i mogućnost prilagođavanja uslovima rada“.

„Takođe, ne postoji određeni profil koji koristi usluge naše Asocijacije. Suprotno ustaljenom mišljenju, nas iz najrazličitijih razloga angažuju i oni koji nemaju milione ili nisu javno eksponirani“.

Na pitanje koliko je rizičan posao zaštite VIP ličnosti, Predrag Balcacanović objašnjava: „Posao je veoma je rizičan. Ukoliko radite kao kuvar, pre ili kasnije desi se da se opečete. Tako je i u ovom poslu. Mnogi od nas su bili ranjeni što od vatrenog oružja što od noža, a mnogi, na žalost, više nisu sa nama. Takođe, mi ovaj posao radimo po celom svetu, što podrazumeva i zone visokog rizika“.

„Mana ovog posla je što ste 24 sata na raspolaganju samom klijentu. Ne postoje vikendi i praznici, a i porodica puno trpi. Međutim, najveća prednost jeste kada radite posao koji volite. Kada obučem odelo, namestim opremu, motorolu, pištolj… A zatim mi neko poveri život na „čuvanje“ – ja sam živ“, zaključuje Predrag Balcacanović.

5/5 - (3 votes)
Prethodni članakOtvoren konkurs za godišnje nagrade Srpske asocijacije menadžera korporativne bezbednosti
Sledeći članakLokalizovan požar u Zemunu, povređena četiri vatrogasca